KADAN DAGA CIKIN LITATTAFAI DA MAULANA SHEHUL ISLAM YA WALLAFA A CIKIN RAYUWAR SA.

BA SHEHUN WASA BANE SHEHUN MU.

 

KADAN DAGA CIKIN LITATTAFAI DA MAULANA SHEHUL ISLAM YA WALLAFA A CIKIN RAYUWAR SA.

 

1. Ðiwani

2. Ruhul Adab

3.Kashiful ilbasi

4. Rafa’ul malami

5. Tuhfatul Ahlulharina

 

6. Irshadus sarina

7. Tabsiratul Anami

8. Sabilus Salamiy..fee ibqa’il maqamiy.

9. Masarratul majami’i

10. Tabsiratul anami fi… Jawazul ru’uyatul bari.

 

11. Tuhfatul Adafali

12. Tanbihul Azkiya…

13. Albayanu wattabayin

14. Assarimul Ahmadi

15. Kashiful gummma.

 

16. Ruhul hubbi

17. Ðibal Amfasi

18. Nujumul huda

19. Alhujjatul ßaliga

20. Annurrarrabani fi madahi sayyidi Ahmadu tijjani [r.t.a].

 

21. Tuhfatu Adayibil Amfasi

22. Kibrifil Ahmad

23. Nawadurul Adayibil hirami

24. Rihilatul hijaziyya

25. Rihilatul kwanakiyya.

 

26. Ittihafus sami’i

27. Risalatul tauba

28. Muqamatiddinil Salasa

29. Jawahirirrasa ili…

30. Ziyadatu jauharatu.

 

31 Nurul ßasari

32 Iksiris sa’adafi

33. Taisiril wusuli…

34. Humurul halali fi madahi sayyidir Rijal

35. Kibriful Ahmarfi madahi shafi’il yaumal

mahashar.

 

36. Ausikul ura

37. Nurul haqqi

38. Siwatusshu jani

39. Shafa’ul Asqami

40. Manasiku Anlal.

 

41. Kabril kasri

42. Sirril kqalbi

43. Sa’Aatuddaraini

44. Kanzul Arifina

45. Rafa’ul malami

 

46. Sulsa

47 Kashiful Irfam

48. Najamul huda

49. Irshadussarina

50. Sa’Adatul Anaam

 

ALLAH YA KARAWA SHEHU KUSANCHI AMEEN YAA ALLAH

 

Daga: Babangida A. Maina

Share

Back to top button