SUNAYEN ANNABI MUHAMMADU (S.A.W) DARI BIYU BA DAYA SUNE KAMAR HAKA:-

SUNAYEN ANNABI (S.A.W) DARI BIYU BA DAYA SUNE KAMAR HAKA:-

 

1= MUHAMMADU

2= AHMADU

3= HAMIDU

4= MAHMUDU

5= AHIIDU

6= WAHIIDU

7= MAHIIN

8= HASHIRUN

9= A’QIBU

10= DAHA

 

11= YASIN

12= DAHIRU

13= MUDAHHARU

14= DAYYABU

15= SAYYIDU

16= RASULU

17= NABIYYU

18= RASULUR RAHMATI

19= QAYYIMU

20= JAMI’U

 

21= MUQTAFI

22= MUQAFFA

23= RASULUL MALAHIMI

24= RASULUR RA’HATI

25= KA’MILU

26= IKLILU

27= MUDASSIRU

28= MUZAMMILU

29= ABDULLAHI

30= HABIBULLAHI

 

31= SAFIYYULLAHI

32= NAJIYYULLAHI

33= KALIMULLAHI

34= KHATIMUL ANBIYA

35= KHATIMUR RUSLI

36= MUHYI

37= MUNJII

38= MUZAKKIRU

39= NASIRU

40= MANSURU

 

41= NABIYYUR RAHMATI

42= NABIYYUT TAUBATI

42= HARISUN ALAIKUM

43= MA’ALUMUN

44= SHAHIRU

45= SHA’HIDU

46= SHA.HIDUN

47= MASH’HUDU

48= BASHIRU

49= NAZIRU

50= MUNZIRU

 

51= NURU

52= SIRAJAN

53= MISBAHU

54= HUDAN

55= MAHDIYYU

56= MUNIRU

57= DA’IN

58= MAD’UWUN

59= MUJIIBU

60= MUJABU

 

61= HAFIYYU

62= AFU’WUN

63= WALIYYUN

64= HAQQUN

65= QAWIYYUN

66= AMINU

67= MA.AMUNU

68= KARIMU

69= MUKARRAMU

70= MAKIINU

 

71= MATIINU

72= MUBIINU

73= MU’AMMALU

74= WASULU

75= ZUO’QUWATIN

76= ZUO’HURMATIN

77= ZUO’MAKAANATIN

78= ZUO’IZZIN

79= ZUO FADLIN

80= MUDA’UN

 

81= MUDI’UN

82= QADAMUS SIDQI

83= RAHMATUN

84= BUSHRA

85= GAUSU

86= GAISU

87= GIYASUN

88= NI’IMATULLAHI

89= HADIIYATULLAHI

90= URWATU WUTHQA

 

91= SIRADULLAHI

92= SIRADU MUSTAQEEM

93= ZIKRULLAHI

94= SAIFULLAHI

95= HIZBULLAHI

96= NAJMUS THAQIB

97= MUSDAPHA

98= MUJTABA

99= MUNTAQA

100= UMMIYYU

 

101= MUKHTARU

102= AJIIRU

103= JABBARU

104= ABUL QASIM

105= ABU DAHIRII

106= ABU DAYYIB

107= ABU IBRAHIM

108= MUSHAFFA.U

109= SHAFI’UN

110= SALIHU

 

111= MUSLIHU

112= MUHAIMINU

113= SADIQU

114= MUSADDAQU

115= SIDQU

116= SAYYIDUL MURSALINA

117= IMAMUL MUTTAQIIN

118= QAIDUL GURRIL MUHAJJILIN

119= KHALILUR RAHMAN

120= BARRU

 

121= MUBARRU

122= WAJIIHU

123= NASIHU

124= NASIHU

125= WAKIILU

126= MUTAWAKKILU

127= KAFIILU

128= SHAFIIQU

129= MUQIMUS SUNNATI

130= MUQADDASU

 

131= RUHUL QUDUSI

132= RUHUL HAQQI

133= RUHUL QISDI

134= KAAFII

135= MUKTAFIIN

136= BALIGUN

137= MUBALLIGUN

138= SHAAFIN

139= WASILUN

140= MAUSULUN

 

141= SABIQUN

142= SA’IQUN

143= HAADIN

144= MUHDII

145= MUQADDAMU

146= AZIZU

147= FADILUN

148= MUFADDALU

149= FATIHU

150= MIFTAHU

 

151= MIFTAHUR RAHMATI

152= MIFTAHUL JANNATI

153= ALAMUL IMANI

154= ALAMUL YAQIINI

155= DALILUL KHAIRAT

156= MUSAHHIHUL HASANATI

157= MUQIILUL ASARATI

158= SAFUHU ANIZ ZALLATI

159= SAHIBUL SHAFA’ATI SAHIBUL MAQAMI

160= SAHIBUL QADAMI MAKHSUSU BIL IZZI

 

161= MAKHSUSU BIL MAJDI

162= MAKHSUSU BISH SHARAFI

163= SAHIBUL WASIILATI

164= SAHIBUL SAIFI

165= SAHIBUL FADIILATI

166= SAHIBUL IZARI

167= SAHIBUL HUJJATI

168= SAHIBUL SULDANI

169= SAHIBUL RIDA’I

170= SAHIBUD DARAJATIR RAFIIATI

 

171= SAHIBUT TAJI

172=SAHIBUL MIGFARI

173= SAHIBUL LIWA’I

174= SAHIBUL MI’IRAJI

175= SAHIBUL QALIBII

176= SAHIBUL BURAQI

177= SA.HIBUL KHATA.TAMI

178= SA.HIBUL ALA.MATI

179= SAHIBUL BUR.HANI

180= SAHIBUL BAYANI

 

181= FASIHUL LISANI

182= MUDAHHARUL JINANI

183= RA’UFUN

184= RAHIIMUN

185= AZUNU KHAIR

186= SAHIHUL ISLAMI

187= SAYYIDUL KAUNAINI

188= AINUN NAIM

189= AINUL GURRI

190= SA’ADULLAHI

 

191= SA.ADUL KHALQI

192= KHADIBUL UMAMI

193= ALAMUL HUDA

194= KASHIFUL KURABI

195= RAFI’UR RATBI

196= IZZUL ARABI

197=SAHIBUL BAYAN

198= SAHIBUL FARAJI (S.A.W.)

 

ALLAHUMA SALLA ALA SAYYIDUNA MUHAMMADIN WASALLIM..

 

Allah ya bamu Albarkan Wadannan Sunayen bijahi S.A.W. Amiin

 

Daga: Umar Chobbe

Share

Back to top button